Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Overordnet er behovet å kunne sørge for en digital, sikker og effektiv kommunikasjon og mellom forvaltningen og innbygger som ivaretar nødvendig rettsikkerhet og personvern - både for innbyggere som representerer seg selv og for dem som representeres av andre.
  • Dette er et stort og komplekst problemfelt, og i konseptfasen skal man ta utgangspunkt i det arbeidet som ble gjort i foranalysen . Foranalysen initiert av Skate, og som resulterte i to rapporter (se vedlegg). Hovedrapporten gir en beskrivelse av nåsituasjonen i 2015, behov, ønsket situasjon, og anbefalinger og videre framdrift.
  • Behovsbeskrivelsene definerer tre målgrupper, og er utdypende på hhv innbyggers behov, represen­tan­tens behov, og forvaltningens behov (se vedlegg).
  • Også en del av beskrivelsene av ønsket situasjon kan fungere som innspill til behovsanalysen, herunder en overordnet modell for representasjonsforhold og hvilke funk­sjoner som bør være tilgjengelig for hhv innbygger, representanten og forvaltningen ut fra deres behov.
  • Arbeidet i konseptfasen skal gjøre en ny vurdering av behovsbeskrivelsene fra foranalysen og avklare behovene for den som er representert, representanten og forvaltningen. Dette kan være forhold som f.eks.  fullmaktsforhold, vergemål og foreldreansvar. Fellesløsningen skal gi mulighet for bruker å få et totalbilde av representasjonsforhold.

...