Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Historikken til Fufinn som tiltak 

Tiltaket Felles fullmaktsløsning for innbyggere (Fufinn), eller mer presist: løsning for felles håndtering av fullmakter og annen representasjon for innbyggere - ble definert og vurdert som det 3 høyest prioriterte fellestiltaket av Skate i 2014. 

Våren 2014 ble det igangsatt en foranalyse, ledet av NAV, som munnet ut i to dokumenter. Det var en overordnet rapport fra foranalysen, og en særskilt rapport over rettlige rammebetingelser og krav til en slik løsning. Rapporten konkretiserte bl. a. begreper og behov på området, og det ble (i praksis) foreslått at man skulle jobbe videre med et såkalt hybrid løsningskonsept. Deltakerne jobbet litt videre også høsten 2014, uten at man klarte å komme noe særlig videre. I desember ga NAV beskjed om at de ikke ønsket å ha tiltakseieransvaret lenger.

Difi overtok tiltakseierrollen i januar 2015, ut fra en idé om at en slik løsning muligens kunne utvikles rundt ID-porten og/eller Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det videre utredningsarbeidet ble styrt direkte av Difi, og heller ikke i denne runden kom man noe særlig videre. I 2017 presenterte Difi et notat for Skates arbeidsutvalg hvor det ble foreslått at et videre arbeid med et løsningskonsept ble bygget rundt Altinns autorisasjonskomponent, og at tiltakseieransvaret ble overført til BR/Altinn. BR påtok seg oppgaven med en del forutsetninger.

Det ble utarbeidet et omforent mandat for konseptfasen, og konseptfasen ble gjennomført januar - desember 2018. De viktige dokumentene som skal legges til grunn for videre planlegging og innsikts- og spesifikasjonsarbeid er lagt opp i biblioteket Fufinn-dokumenter. Dette er i første rekke prosjektbegrunnelsen og prosjektforslaget, samt presentasjonen av leveransedokumentene og opplegg for videre arbeid. I tillegg sitter nok Bjørn som løsningsarkitekt og kanskje også noen av designerne på noen flere arbeidsdokumenter e a som kanskje kan komme til nytte i planleggings- og gjennomføringsfasen.Dokumentasjon

All dokumentasjon fra tiltaket er lagt inn i to biblioteker her på Confluence:

Fufinn-dokumenter inneholder de viktigste dokumentene, inkl alle leveransedokumenter. Her vil også møtereferater fra de kvartalsvise koordineringsmøtene bli lagt.
 • Fufinn arbeidsdokumenter inneholder alle arbeidsdokumenter, ferdige og uferdige. Ingen av disse inngår i leveransedokumentene, men noen av dem kan inneholde informasjon som kanskje kan være litt nyttig i et videre arbeid. Kanskje.
 • Folk fra konseptfasen

  Følgende fra BR har vært involvert i konseptfasen:

  • Margareth Horn, mob 41272875, var prosjektleder i konseptfasen. Hun har sluttet, men svarer gjerne på spørsmål.
  • Cathrine Holten ledet styringsgruppa i konseptfasen. Lise A Dahl Karlsen deltok også i styringsgruppa.
  • Vidar Holmane bisto Margareth i å få ferdig leveransedokumentene og legge rammene for det videre arbeidet i planleggings- og gjennomføringsfasen. Han leder koordineringsmøtene, som erstattet styringsgruppa fra og med planleggingsfasen.
  • Bjørn Langfors var helt sentral i konkretiseringen av løsningskonseptet for Fufinn. 
  • I tillegg har noen designressurser deltatt på enkelte oppgaver, og kjenner tiltaket ut fra et slikt perspektiv.