Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Beskrivelsene av begreper er ment for bruk i Altinn autorisasjon og er tilpasset bruken der. Det Dette er altså ikke ment som generelle, almenngyldige definisjoner. 

...