2019-03-28 Fufinn - Møte med Skatt og SRF

Dato

Deltakere

Fra Skatteetaten:

 • Morten Stokstad Hagedal, Informasjonsforvaltning, ansvarlig for distribusjon av FREG?

Fra Sivilrettsforvaltningen:

 • Hallvard Sandnes Flateland, Produkteier Vera
 • Kristine Hagtvedt Holte, Rådgiver Vergemål

Fra BR/HELT-prosjektet (HELT-komponenten og den sentrale Fufinn-funksjonaliteten)

Målsetning eller formål med møte

Bilateralt møte i Fufinn

Agenda og diskusjon:


Plan og status

Bente Anda gikk gjennom plan for Fufinn våre 2019. Arbeidet med veikartet starter når de bilaterale møtene er gjennomført, og deltakerne vil involveres igjen i dette.Status vergemål

Møtet ble i hovedsak brukt til å diskutere økonomisk verge for bruk mot kemnerens tjenester som pilottjenester for Fufinn (ønske fra Oslo og Bergen kommune) Konklusjonen fra møtet var at dette er realistisk.

Altinn autorisasjon kan få vergemålsinformasjon fra Modernisert folkeregister (MF) ca september 2019. Altinn autorisasjon har allerede etablert grensesnitt mot MF og kan hente inn data, men lagrer og bruker foreløpig ikke data derfra.

Elementet Omfang i informasjonsmodellen vil angi verge innenfor det økonomiske område

 • I praksis vil mandatet til den enkelte verge være snevrere, og vergen har eget ansvar for å holde seg innenfor sitt mandat.
 • Det er derfor behov for tydelig beskrivelse av hva dette vergemålet kan brukes til, og det er ønskelig med funksjonalitet som gjør det mulig for vergen å bekrefte at vedkommende er innenfor sitt mandat. Alternativt kan vergen selv angi hva han/hun skal kunne utføre av tjenester.

SRF har avklart at denne informasjonen om økonomisk verge er god nok for  bruk mot kemnerens tjenester, men det er foreløpig ikke avklart om den er god nok for bruk på andre områder (noen virksomheter har sagt at den ikke er det).

SRF jobber videre med ytterligere  granulering av vergemål som vil bli klar i løpet av 2020. Dette vil medføre endringer i informasjonen som overføres fra MF til Altinn, i form av nye kodeverdier i feltet Omfang og/eller nytt delelement for fingranulering av Omfang. Dermed vil det bli behov for endringer i grensesnittet mellom MF og Altinn når denne granuleringen foreligger.


Nåværende granuleringen nå er ikke så godt som utgangspunkt for fullmakt. En viktig gevinst ved Fufinn i forhold til vergemål er at representasjonsforholdet vergemål vil kunne "blendes inn" blant andre, mindre sensitive vergemål. Økt granulering gir bedre mulighet for dette. 

Altinns "out-of-the Box" - løsning der økonomisk verge blir en rolle i Altinn gir i utgangspunktet tilgang til vergehavers innboks i Altinn.. Allikevel vil  verge bare se de tjenestene i altinn som selv har angitt at økonomisk verge skal ha tilgang til deres tjenester.

Noen tilleggspunkter:

 • Verge og den som er under vergemål må kunne få informasjon om representasjonsforholdet og hvordan det er brukt.
 • Den som har verge må også selv kunne utføre tjenestene (unntatt når vedkommende er fratatt rettslig handleevne)
 • Verge er en person 
 • Noen verger er svenske og har dermed D-nummer 


I arbeidet videre må SRF, som har best forståelse av hva vergemålsinformasjonen betyr, kobles sammen med tjenesteeier. Det er opptil tjenesteeier/den som etablerer tjenesten å bestemme hvem som kan benytte tjenesten/på hvilket grunnlag tjenesten kan benyttes.

Status annen informasjon om representasjonsforhold fra folkeregisteret

Representasjonsforhold der foreldre representerer barn følger i hovedsak av foreldreansvar og i noen grad av barnets bosted (hvem det bor fast sammen med), i tillegg til barnets alder.

Fufinn vil derfor ha behov for å innhente informasjon om 

 • Foreldreansvar, men det har ikke Altinn hjemmel til idag., så her er det behov for et juridisk arbeid.
  • Det er også utfordringer med barn der foreldreansvarer ukjent, i hovedsak p.g.a. innvandring eller at barn er født, men ikke bosatt i Norge
 • Bosted - kan i MF være fast eller delt. Innhenting av dette fra MF til Altinn ble ikke diskutert i møtet.

Oppfølgingspunkt

 • Morten Hagedal formidler kontakt for innhenting av Skatteetatens behov mot Fufinn