Mandat Fufinn - Fullmaktsløsning for innbyggere

Å realisere FuFinn funksjonalitet er del av HELTs omfang fra januar 2019. 


Kort beskrivelse av FuFinn:

 • FuFinn-funksjonalitet er funksjonaliteten i Altinn autorisasjon, enten eksisterende funksjonalitet eller funksjonalitet som skal utvikles, som er nødvendig for å realisere en fullmaktsløsning for innbyggere
 • FuFinn-funksjonaliteten skal muliggjøre følgende for innbyggere
  • Hjemmelsbasert fullmakt - Tilgjengeliggjøre opplysninger om representasjonsforhold fra autoritative registre (i første omgang vergemål og foreldreansvar fra Folkeregisteret) til bruk i tjenester som skal være tilgjengelig for representant (fullmaktshaver, eksempelvis verge),
  • Brukerstyrt fullmakt - La innbygger legge inn egne fullmakter, dvs. muliggjøre at andre utfører tjenester på egne vegne.
  • Integrasjon med andre samtykke- og fullmaktsregistre - FuFinn som et fullmaktsnav.

Mandat: 

 • Overordnet er behovet å kunne sørge for en digital, sikker og effektiv kommunikasjon og mellom forvaltningen og innbygger som ivaretar nødvendig rettsikkerhet og personvern - både for innbyggere som representerer seg selv og for dem som representeres av andre.
 • Dette er et stort og komplekst problemfelt. Foranalysen initiert av Skate, og som resulterte i to rapporter (se vedlegg). Hovedrapporten gir en beskrivelse av nåsituasjonen i 2015, behov, ønsket situasjon, og anbefalinger og videre framdrift.
 • Behovsbeskrivelsene definerer tre målgrupper, og er utdypende på hhv innbyggers behov, represen­tan­tens behov, og forvaltningens behov (se vedlegg).
 • Også en del av beskrivelsene av ønsket situasjon kan fungere som innspill til behovsanalysen, herunder en overordnet modell for representasjonsforhold og hvilke funk­sjoner som bør være tilgjengelig for hhv innbygger, representanten og forvaltningen ut fra deres behov.
 • Fellesløsningen skal gi mulighet for bruker å få et totalbilde av representasjonsforhold.