Satsningsforslag hvor tiltaket "Helhetlig tilgangsstyring" opptrer


Brønnøysundregistrene leverte i 2017 et satsningsforslag som bestod av to deler:

  • Satsingsforslag 1: Innovasjon, forenkling og effektivisering gjennom samordnet digitalisering         

  • Satsingsforslag 2: Brukerstyrt forvaltning og videreutvikling av Altinn-plattformen

Allerede i revidert budsjett for 2018 ble det bevilget en engangsbevilgning på 50 mill. kroner ekskl. mva til Satsningsforslag1. Gevinstanalyser for denne satsningen viser med nøkterne forutsetninger en netto nåverdi av investeringen på ca. 11,4 mrd. kroner. Allerede fra 2020 antas gevinstene å overstige investeringskostnadene.

Følgende tiltak hører til under satsningsforslag 1 og skal gjennomføres i 2018 og 2019:

•  Helhetlig tilgangsstyring (dokumentert her)

• API-katalog- utvidelse av Felles datakatalog

•  Tilrettelegging for tverrsektoriell samhandling (ikke påbegynt

Formålet med satsningsforslag 1 er :

1)  Informasjon til det offentlige skal leveres kun én gang

2)  Helhetlige offentlige sluttbrukertjenester med brukeren i sentrum

3)  Innovasjon og verdiskapning- for næringslivet, privatpersoner og offentlig sektor