Gevinstbeskrivelser knyttet til HELT

Navn

12: Tidsbesparelser knyttet til utvidet samtykkefunksjonalitet

Interessenter

Sluttbruker (privatpersoner og virksomheter)

Kort beskrivelse

Ved å legge bedre til rette for samtykkeløsninger vil en rekke tjenester som krever samtykke kunne realiseres på Altinn-plattformen. Hver av disse tjenestene innebærer gevinster i form av tidsbesparelser både for den som gir samtykke (sluttbruker) og den som henter inn samtykke (datakonsument).

Gevinsten tilsvarer differansen mellom totale tidsbesparelser knyttet til samtykkeløsninger, med og uten gjennomføring av tiltakene i satsingsforslaget. Det er ikke regnet på besparelser for det offentlige.

Drivere/ gevinstmekanisme

Den årlige gevinsten er gitt ved estimert tidsbesparelse per samtykketransaksjon for sluttbruker og datakonsument, multiplisert med estimater på det årlige antallet samtykketransaksjoner. Det gjøres fratrekk for tidsbesparelser som er forventet oppnådd uten gjennomføring av tiltakene.

Underlagsdata

Estimert gjennomsnittlig tidsbesparelse hos sluttbruker og datakonsument ved digital innhenting av samtykke. Estimat på årlig antall samtykketransaksjoner.

Realiseringstidspunkt

Følger estimert økning i antall samtykketransaksjoner etter lansering av ny løsning.

Navn

13: Redusert tidsbruk på administrasjon av tilganger

Interessenter

Sluttbruker (privatpersoner og virksomheter)

Kort beskrivelse

Gjennomføring av tiltakene i satsingsforslaget vil føre til betydelig enklere administrasjon av roller og rettigheter. Dette vil medføre tidsbesparelser for både førstegangsbrukere og tilbakevendende brukere. Utviklingen av Altinn som autorisasjonsnav vil også føre til at behovet for å utføre tildelinger gradvis faller bort ved at det innføres nye grunndataregister som kan gi automatisk rolletilknytning. Dette gir en gevinst i form av tidsbesparelser hos de som utfører delegeringer i dag.   

Det vil også være betydelige besparelser for det offentlige knyttet til enklere administrasjon av roller og rettigheter, men denne gevinsten er ikke inkludert i beregningene.

Drivere/ gevinstmekanisme

Den årlige gevinsten er gitt ved reduksjonen i tidsbruk på delegeringer i ny løsning sammenlignet med i dagens løsning, multiplisert med estimert antall årlige delegeringer. I tillegg kommer besparelsen knyttet til det årlige bortfallet av delegeringsbehov som følge av at det tilbys autorisasjonsfunksjonalitet som erstatter behovet for delegeringer.

Underlagsdata

Gjennomsnittlig tidsbruk per delegering med dagens løsning og estimert tidsbruk i ny løsning. Estimat på antall årlige delegeringer og hvor mange delegeringer som vil falle bort årlig.

Realiseringstidspunkt

Effekt fra og med lansering av ny løsning, med årlig økning basert på estimat for bortfall av delegeringsbehov.

Navn

14: Unngåtte investeringer ved bruk av Altinn som autorisasjonsnav

Interessenter

Tjenesteeier

Kort beskrivelse

Ettersom Altinn øker antallet autorisasjonskilder som følge av tiltakene i satsingsforslaget, vil det være aktuelt for et økende antall tjenesteeiere å benytte Altinn til sine autorisasjonsbehov. Dette medfører en besparelse ved at tjenesteeierne slipper å investere i egne autorisasjonsløsninger.

Drivere/ gevinstmekanisme

Den årlige gevinsten er gitt av alternativkostnaden ved å anskaffe autorisasjonsfunksjonalitet utenfor Altinn, multiplisert med estimert årlig økning i antall autorisasjonstjenester (som ikke dekkes av dagens autorisasjonsfunksjonalitet).  

Underlagsdata

Estimat på gjennomsnittlig investeringskostnad for en tjenesteeier som må anskaffe autorisasjonsløsning utenfor Altinn. Estimert antall tjenester som vil ha behov for autorisasjonsløsninger tilbudt gjennom Altinn (som ikke dekkes av dagens løsning).  

Realiseringstidspunkt

Følger estimat på antallet årlige autorisasjonstjenester som realiseres gjennom Altinn.