Advokatregisteret

Presentasjoner:

20190829 - Hvordan opptre digitalt som advokat no1.pptx

20190621 - Maskinell tilgang til Advokatregisteret 1.pptx

Føderering av autorisasjonsopplysninger - Tilsynsrådet.pptx

20191017Digitale representasjonsforhold.pptx

Arbeidsdokument Advokaters tilgang:

https://docs.google.com/document/d/1RHv0opQmiG4oejXEhOfzeaXIOGV6EihRFcQ9aXri5xM/edit


Omfang – Advokat som representant i Fufinn

Funksjonalitet innenfor omfanget på kort sikt:

1. Forvaltningsloven § 12, Advokat skal kunne benytte digital tjeneste i rollen som representant for en klient/innbygger når

 1. Klienten ikke selv er istand til å utføre «digitale plikter» (p.g.a. fengsling i utlandet e.l.)
 2. Advokaten har påtatt seg et oppdrag for klienten som omfatter bruk av digitale tjenester (innrapportering ifbm. Byggesak i Altinn e.l.), dette kan også omfatte å innhente informasjon om klient/sak.

En tjeneste kan for eksempel være å sende inn søknad, få innsyn, gi informasjon, respondere og klage på vedtak.

2. Offentlige etater skal kunne verifisere påstand om advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper

Funksjonalitet utenfor omfanget på kort sikt:

Advokat som verge og advokat som representant for dødsbo. Dette er innenfor Fufinns omfang, men håndteres i utgangspunktet i andre spor (vergemålssporet i Fufinn og OED, Oppgjør etter dødsfall) slik at det er fornuftig å avvente det som skjer i disse før det evnt. tas inn i dette sporet.

Hva er spesielt for advokat som representant?

 • Advokat representerer klienten i saker
 • Ingen autoritativ kilde på forholdet advokat - klient
 • Et midlertidig representasjonsforhold. Dette gjelder for så vidt også verge, arving etc.

Forutsetninger

Altinn autorisasjon vil vedlikeholde en kopi av Advokatregisteret

Altinn autorisasjon vil i denne forbindelse fungere som et informasjonspunkt for de tjenestene som lar representant representere klient

Hver tjenesteeier må selv vurdere om beslutningsgrunnlaget fra Altinn Autorisasjon er godt nok for deres tjenester

Virksomhetene kan hente ut innlogget brukers rettigheter. I første omgang den info. som finnes i Advokatregisteret altså (ref. presentasjon over fra Helge Bang)

 • Advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper
 • Hvis advokat: Gyldig advokatlisens, virksomhet
 • Hvis advokatfullmektig: Kobling til advokat, virksomhet
 • Hvis rettshjelper: Virksomhet

Advokat, advokatfullmektig eller lignende vil autentiseres via ID-porten

Utfordringer

 • En klient kan benytte flere advokater samtidig, men på forskjellige saker, og en klient kan skifte advokat underveis i en sak. 
  • Altinn har ikke konseptet sak.

Alternativer for tilgang

 1. En advokat har tilgang til å opptre på vegne av en klient i kraft av å være advokat
 2. En advokat gis en rolle på vegne av klienten (der advokatens ansvarsområde sammenfaller med en rolle i Altinn, for eksempel for skattesaker, evnt at det innføres en advokatrolle eller lignende for oppgaver som mange advokater typisk utfører...)
 3. En advokat kan gis tilgang til en tjeneste for en klient
 4. Det kan opprettes en digital fullmakt som lar advokaten representere klienten på et videre område. Hvordan beskrive omfanget av den digitale fullmakten?

Mulig prosess for digital fullmakt 

 • I hvilke prosesser opprettes en slik digital fullmakt?


 • Advokat ber klient om rettighet
  • Å være advokat vil da være tilstrekkelig grunnlag for å be om rettighet
 • Klient må samtykke, hvis det ikke er mulig må advokat begrunne hvorfor klient ikke kan samtykke
  • Forutsetter enkel mulighet for å samtykke
 • Advokat – klientrelasjonen lagres, dvs. det foreligger en digital fullmakt.
 • Advokat og/eller klient sletter relasjonen når klientforholdet opphører, evnt. kan relasjonen tidsbegrenses.

Kvittering:

 • Til advokat og klient for det som er gjort, slik vil det være for alle representasjonsforhold, evnt. mulighet til å velge hvem som skal få kvittering

--

Notater fra møte 17/10:

Advokat vil ha roller som privatperson og som advokat, i tillegg til evnt. roller i virksomheter vedkommende er ansatt i mm.

Digital fullmakt kreves ved behandling av taushetsbelagte opplysninger.

...