2019-03-06 FuFinn - Møte med KS

Dato

Deltakere

Bergen kommune:

  • Jens Riis

Oslo kommune:

  • Per Kjetil Grotnes
  • Torbjørn Moen
  • Erik Schiefloe

KS:

  • Anne Mette Dørum

Sivilrettsforvaltningen:

  • Thomas Mathisen

Altinn:


Målsetning eller formål med møte

Første bilaterale møte i FuFinn

Agenda

Vidar Holmane rekapitulerte FuFinns konseptfase.

Dokumentasjon fra planleggingsfasen legges i et åpent Confluence Space.

Bente Anda gikk gjennom plan for FuFinns planleggingsfase. Det gjennomføres bilaterale møter med deltakerne i mars. Deretter skal det utformes et første veikart for realisering av FuFinn-løsningen, og det skal også jobbes med noe pilottjenester.


Samarbeidsform

KS ønsker mulighet til å være med på alle de bilaterale måtene.

Samarbeidsform i arbeid med veikart og pilotering avtales ved oppstart av disse aktivitetene.

Nytt felles koordineringsmøte blir i slutten av april. Anne Mette Dørum møter fra KS.


Pilottjeneste

Deltakerne fra Oslo og Bergen kommune hadde utarbeidet en liste over mulige pilottjenester (Ad kemnertjenester og vergemål 05.03.19.docx). For disse tjenestene er det behov for representasjons-/fullmaktsforholdet økonomisk verge. Antageligvis kan økonomisk verge bli en ny rolle i Altinn autorisasjon.

For å pilotere dette er det nødvendig med informasjon om vergemål fra Folkeregisteret. P.t. henter ikke Altinn autorisasjon inn dette, men vil endre dette. Thomas Mathisen sa at granulerte opplysninger om økonomisk vergemål vil kunne leveres fra VERA fra 2020. SRF jobber nå med kvalitetsforbedring av vergemålsinformasjonen og har som mål å få godt nok datagrunnlag til å levere til Modernisert folkeregister i løpet av Q2 2019. Ytterligere granulering av vergemål vurderes i løpet av 2019. Bilateralt møte med Skatt er under planlegging, men Skatt har tidligere i FuFinn sammenheng sagt at mer granulert vergemål først vil bli tilgjengelig en stund etter at Modernisert folkeregister er lansert, dvs. et stykke uti 2020.

Kommunene ønsker å forberede seg tidlig på piloter og på endringer informasjonsmodell og API'er. Siv Aglen (Produkteier) antar at det ikke blir så store endringer i API'ene. Pilotering av brukerstyrt fullmakt, der innbygger selv legger inn fullmaktshaver i Altinn slik at det ikke er avhengighet til eksterne registre, kan piloteres raskt.

Ambisjonsnivået for antall piloter fra kommunal sektor høsten 2019 vil prosjektet, sammen med kommunene og KS, komme tilbake til i siste del av planleggingsfasen (i mai/juni) når det er tydeligere hva som er realistisk.

Diskusjon

Det ble tatt opp hvorvidt begrepet fullmakt er egnet eller om funksjonaliteten som FuFinn vil tilby heller bør kalles håndtering av representasjonsforhold. Et begrepsarbeid i planleggingsfasen vil. bl.a. se på dette.

Kommunene har potensielt svært mange tjenester som kan benytte fullmakts-/representasjonsforhold. Kommunene grupperer sine tjenester, men forskjellige kommuner grupperer gjerne på forskjellige måter. FuFinn vil også introdusere noen fullmakts-/representasjonsroller knyttet til vergemål, familieforhold og brukerstyrte fullmakter. For å få gode løsninger i FuFinn må tjenester grupperes enhetlig og ha de samme reglene for tilgangsstyring (hvilke roller som kan benytte tjenestene). Altinn autorisasjon har allerede denne utfordringen i forhold til kommunale tjenester rettet mot næringslivet, og jobber med løsninger. I FuFinn er det ønskelig med et samarbeid Altinn - kommunene om dette.

Altinns juridiske grunnlag for håndtering av opplysninger for fullmaktsforhold ble diskutert. P.t. baseres dette på at hver enkelt tjeneste har et databehov og at tjenesteeier dermed har et juridisk grunnlag. FuFinn vil innhente informasjon fra autoritative registre og bearbeide/bruke den som autorisasjonsinformasjon, og behovet for et juridisk grunnlag kan avhenge av hvorvidt Altinn autorisasjon faktisk lagrer eller bare formidler autorisasjonsinformasjon. Dette er arkitekturvurderinger som foreløpig ikke er tatt, , men det legges til grunn at det må utarbeides avtaler med alle de autoritative registrene og med brukerne av Fufinn-funksjonaliteten som tydeliggjør Altinns rolle som databehandler. Det vil dermed bli et juridiske arbeid i parallell med planlegging og pilotering.

Oppfølgingspunkter

  • Siv Therese Aglen innkaller deltakerne fra Bergen og Oslo kommune til presentasjon av Altinn autorisasjon og av hvordan en pilot på brukerstyrt fullmakt kan settes opp.