2019-03-11 Fufinn - Møte med eHelse

Dato

Deltakere

Altinn:

Direktoratet for eHelse:

 • Thomas Grimeland
 • Sven Christiansen

Formål med møte

Bilateralt møte Altinn - eHelse for å avklare rammer for detaljplanleggingen av Fufinn-løsningen

Agenda

Bente Anda presenterte Fufinns planleggigsfase og status for tiltakene hos AltinnThomas Grimeland gikk gjennom eHelses planlagte tiltak i Fufinn-løsningen (vedlagte notat fra Thomas er et første utkast til beskrivelse av integrasjonen: ).

 1. Etablere kobling mot grensesnitt i Fufinn som gir status på representasjonsforhold (2019)
 2. Integrere informasjon om nye representasjonsforhold i våre tjenester, personvelger (2019/2020)
 3. Etablere grensesnitt for innsyn i eHelses fullmaktsdatabase som Fufinn kan benytte (2019)
 4. Etablere grensesnitt som innbygger gjennom Fufinns brukergrensesnitt kan benytte for å legge inn og administrere representasjonsforhold i eHelses fullmaktsdatabase (2019/2020)

Han og Sven Christiansen understreket gevinstene med en enhetlig tverrsektoriell løsning for representasjonsforhold og fordelen for eHelse ved å kunne få representasjonsforhold som de selv ikke innhenter/er master for fra en felles løsning. Videre er det nyttig at Altinn vil håndtere bruk av ny registrering av vergemål  og ser på foreldreansvar og daglig omsorg.

Bjørn Langfors presenterte skisse til føderering av autorisasjonsopplysninger som utgangspunkt for diskusjon


Arkitektur for utveksling av representasjonsforhold

Altinn foreslo innledningsvis at man i utgangspunktet legger opp til polle/motta push om endringer i eHelses fullmaktsdatabase som asynkront oppdaterer Altinn autorisasjonstabeller for å sikre ytelsen ved oppslag for autorisasjon og muliggjøre sanntids oppdatering. Imidlertid vil eHelse stille som krav at opplysninger som de er master for må hentes synkront. En aktuell modell er derfor at Altinn kan cache/lagre at det foreligger et representasjonsforhold (for en innbygger) i Helsenorges database, men gjøre oppslag i sanntid (som dog kan caches i tråd med en utløpstid oppgitt i responsen) for å få detaljer om representasjonsforholdet. 

Integrasjon mellom Fufinn-løsningen og Helsenorges fullmaktsdatabase blir det første tilfellet for HELT-komponenten på Altinn (p.t. Altinn autorisasjon) med potensiell sanntidsbruk av en autorisasjonsinformasjon i en annen autoritativ kilde. P.t. benytter Altinn autorisasjon Folkeregisteret og Enhetsregisteret, men har egne kopier av disse registrene.

Det er da behov for å få en bedre forståelse for tjenestene som skal benytte informasjon om representasjonsforhold og dialogen i disse, også for å vurdere om det kan bli utfordringer med ytelse.

Access token fra Helsenorges fullmaktsdatabase angir hvor lenge en opplysning om et representasjonsforhold er gyldig. Typisk varighet vil kunne være 30 minutter.

Den andre veien kan representasjonsforhold kan hentes ut fra Fufinn-løsningen via et API for tjenesteeiere som finnes i dagens Altinn autorisasjon.

Innenfor hvilken sektor/oppgaveområde ("area") opplysningene om et representasjonsforhold skal brukes vil være del av spørringer. Eksempler på sektor/oppgaveområder kan være Helse, Skatt etc.

eHelse skal også gjennomføre en ROS-analyse i forhold til bl.a. sikkerhet og omdømme, men vil først gjøre det når løsningen er bedre spesifisert


Det vil jobbes videre med arkitekturen for datautveksling. Til det arbeidet vil det være nødvendig med bedre forståelse av  

 • Hvordan eHelse ser for seg integrasjonen mot FuFinn-løsningen, for eksempel i form av sekvensdiagram
 •  Volumer
  • Hvor mange har/antas å kunne få et representasjonsforhold hos Helsenorge?
   • Ikke så mange har et representasjonsforhold, men representasjonsforholdene som er registrert brukes mye
  • Forventet antall "helserelaterte" oppslag mot FuFinn-løsningen per tidsenhet (minutt)
 • Krav til responstid

Dette vil prosjektet komme tilbake til ifbm. arbeidet med veikart i april (se oppfølging nedenfor).


Roller og tjenester

Eksempler på aktuelle tjenester på Helsenorge-plattformen for bruk av representasjonsinformasjon fra Fufinn er bl. a. Bestille time og Hente ut medisin.

Sammenhengen mellom representasjonsforhold og roller ble diskutert. I utgangspunktet vil FuFinn tilgjengeliggjøre godt definerte representasjonsforhold, men vil ikke trenge detaljert semantisk forståelse av roller hos Helsenorge.

Roller og tjenester antas å ville være ganske statiske på dette området.


Bruk av tjenestene og mulig pilot

Aktuelle tjenester for løsningen på sikt kan befinne seg forskjellige steder, herunder på kommunale portaler, på Helsenorge.no eller på Altinn.

Digihelse, en løsning tilknyttet Helsenorge som lar innbyggerne kommuniserer med den kommunale helsetjenesten, kan ha nytte av en kobling mot FuFinn.

Tjenester for sykehjem kan være aktuelle piloter.


Annet

eHelse skal også gjennomføre en ROS-analyse i forhold til bl.a. sikkerhet og omdømme, men vil først gjøre det når løsningen er bedre spesifisert

Oppfølging

Første utkast til veikart for realisering av FuFinn-løsningen vil foreligge 10/4-2019. Dette vil sendes på høring og ved behov behandles i oppfølgingsmøter.

Felles koordineringsmøte blir 2/5 - 2019. Det vil bli sendt ut innkalling.