2019-01-30 Fufinn - Koordineringsmøte

Sted og tid:

Difis lokaler på Grev Wedelsplass 9, onsdag 30.01.18 kl. 14:00 - 16:00.

Deltakere:

BR/HELT-prosjektet (HELT-komponenten og den sentrale Fufinn-funksjonaliteten)

 • Prosjektleder HELT-prosjektet Bente Anda (referent)
 • Produkteier HELT-komponenten (Altinn autorisasjon) Siv Aglen
 • Løsningsarkitekt HELT-prosjektet Bjørn Langfors
 • Fung. prosjekteier HELT-prosjektet Dirk Lammering 

Representanter for etater med autoritative registre som skal integreres med HELT-komponenten

 • Skatteetaten (SKD): Morten S. Hagedal
 • NAV: Håkon Røstad, på vegne av Håkon Tverrli og Torill Christine Edvardsen
 • Direktoratet for eHelse: Thomas Grimeland
 • Difi, på vegne av advokatforeningen/advokatregisteret: Helge Bang
 • Sivilrettsforvaltningen: Hallvard S. Flateland

Andre deltakere

 • KS og kommunal sektor: Torbjørn Moen (Oslo kommune)
 • Leder Fufinn koordineringsgruppe: Altinn-sekretariatet v/ Vidar Holmane (møteleder)

Observatører

 • Prosjektleder for oppgjør etter dødsfall: Nina Ileby 

Agenda og oppsummering:


 1. BR/Vidar Holmane rekapitulerte leveransedokumentene fra konseptfasen og utgangspunktet for videre arbeid, som nedfelt i referatet fra Fufinn styringsgruppemøte 14.12.18 og referatet fra Skate AU 19.12.18, samt presentasjonen "Fufinn leveransedokumenter ver 1". 
  Hovedpunkter:
  • Det er valgt et hybrid løsningskonsept, som skal realiseres ved at BR/Altinn videreutvikler komponenten for helhetlig tilgangsstyring (HELT-komponenten) til å dekke opp nødvendig sentralisert Fufinn-funksjonalitet, og at sentrale registre med autoritative data over representasjonsforhold integreres med HELT/Fufinn.
  • Den sentrale Fufinn-funksjonaliteten i HELT-komponenten skal omfatte 
   1) en samlet oversikt over representasjonsforhold som er etablert, fóret med data fra de autoritative registrene, og et oppslagspunkt for alle typer digitale tjenester i både offentlig og privat sektor som skal tilby støtte for representasjonsforhold i sin tjeneste
   2) et hierarki av roller og tjenester/gjøremål/oppgaver som skal kunne tilgangsstyres (også på representasjonsforhold), og en løsning for administrasjon av dette
   3) en generisk digital tjeneste for at enkeltpersoner skal kunne gi og administrere fullmakter til andre 
  • HELT-prosjektet skal parallelt med utviklingsarbeid lede et begrepsarbeid blant Fufinn-deltakerne, og fastsette nødvendige begreper og -definisjoner mv.
   Dersom det viser seg nødvendig med juridiske avklaringer for å etablere og forvalte løsningen som forutsatt, skal dette også gjøres under rammen av HELT-prosjektet.
  • Alt arbeid med spesifikasjon og utvikling av de autoritative registrene, og integrasjonen med den sentrale Fufinn-funksjonaliteten, gjøres som separate tiltak i regi av den enkelte registereier.
   Den enkelte register/tiltakseier står selv for nødvendig ressursinnsats og finansiering, og gjennomfører egen planleggingsfase i løpet av første halvår.
   Se pkt 3 for foreløpige tanker og planer.
  • KS/kommunal sektor kjører ikke noe eget tiltak, men deltar som bruker og interessent i alle tiltakene.
  • BR vil sammenstille hovedpunkter fra planverket i alle tiltakene til et "veikart for Fufinn-løsningen", som legges til grunn for løpende oppfølging i koordineringsgruppen og ekstern informasjon/rapportering, herunder Skate.
   Det skal kommuniseres til Skate og øvrig omverden at "Fufinn-løsningen" dels omfatter et felles fundament som blir etablert gjennom løsningen, dels alle digitale tjenester i offentlig og privat sektor som bør tilby støtte for representasjonsforhold i sine digitale tjenester. Således vil løsningen aldri bli "ferdig" implementert.


 1. BR/Bente Anda orienterte om rammer og foreløpige planer for HELT-prosjektet og realisering av den sentrale Fufinn-funksjonaliteten. Hovedpunkter:
  • Den sentrale FuFinn-funksjonaliteten skal realiseres innenfor HELT-prosjektet i løpet av 2019 og første halvår 2020. Utviklingen av Fufinn-funksjonalitet kan ha avhengigheter og må passes inn i utviklingsløpet til også andre elementer i HELT-komponenten, og prosjektet legger nå planene for utviklingsarbeidet som helhet. I tillegg til Fufinn-funksjonaliteten skal komponenten for helhetlig tilgangsstyring dekke også en generelle mekanismer for forenkling av tilgangsstyringen, fullmakter for virksomheter, forbedret samtykkeløsning, og sikkerhet for samhandlingsmønsteret eOppslag inkl. integrasjon med ID/maskinporten.
  • Det legges opp til at alt innsikts- og spesifikasjonsarbeid for Fufinn-funksjonaliteten gjøres før sommeren, og at utviklingsarbeidet starter andre halvår 2019. 


 1. Øvrige representanter beskrev status og forventninger hos seg
  • Skatteetaten (Morten S. Hagedal):
   • Opplysninger om foreldreansvar er tilgjengelig fra dagens folkeregister, men er taushetsbelagt. Det må derfor avklares nærmere hvordan HELT/Altinn autorisasjon skal kunne bruke disse opplysningene. 
   • Opplysninger om vergemål er også tilgjengelig fra dagens folkeregister (personlig verge og/eller økonomisk verge) og kan dermed tas i bruk i Fufinn nå. Et vergemål skal ikke være mer omfattende enn nødvendig og vil derfor, i samarbeid med Sivilrettsforvaltningen, bli ytterligere granulert i modernisert folkeregister. Modernisert folkeregister vil lanseres i løpet av 2019, men mer granulert vergemål vil først bli tilgjengelig en stund etter at Modernisert folkeregister er lansert, dvs. et stykke uti 2020.
   • Kontaktperson ved dødsfall er også tilgjengelig i dagens folkeregister
  • NAV (Håkon Røstad):
   • Nye autorisasjonskilder og mer granulerte data vil kobles til HELT/Altinns autorisasjonskomponent over tid, så en komplett fullmaktsløsning vil ikke kunne leveres i løpet av HELTs prosjektperiode, men det vil også være nødvendig med et videreutviklingsløp i etterkant.
   • NAV vil antageligvis ikke være del av første FuFinn-pilot
  • Direktoratet for eHelse (Thomas Grimeland):
   • Helsesektoren har et pågående program MF Helse for å ta i bruk modernisert folkeregister. Antageligvis vil de bruke en kopi av folkeregisteret som er beriket med informasjon som Helse selv har innhente og som har høyere oppetid enn det Skatteetaten legger opp til for modernisert folkeregister.  
   • På helsenorge.no skilles det mellom 3 nivåer av samtykke (samtykke til at mine data brukes), og hvert av disse samtykkenivåene er igjen en forutsetning for 3 nivåer av fullmakt (til å se på mine data, og representere og gjøre noe på vegne av meg). Øverste nivå omfatter administrasjon av alle tjenester som ligger på helsenorge.no
   • Direktoratet for e-helse har løsninger for innbyggers fullmakter, samtykker, reservasjoner og tilgangsbegrensninger for helsepersonell som del av helsenorge.no og ønsker å opprettholde disse. Imidlertid kan FuFinn-funksjonalitet i Altinns autorisasjonskomponent overflødiggjøre en del integrasjon mot Folkeregistret ved at helsenorge.no kan hente representasjonsforhold fra FuFinn og representasjonsforhold kan administreres i FuFinn
   • Direktoratet for eHelse har definert og fått midler til 4 tiltak som realiserer del-løsninger knyttet til FuFinn. Kort beskrivelse av disse er oversendt BR/Altinn i egen e-post. Det antas alle kan realiseres relativt raskt, dvs. andre halvår 2019 (ev. tidlig 2020).
   • Når disse del-løsningene er etablert, skal en fullmaktshaver kunne administrere alle tjenester som ligger på helsenorge.no. Følgelig vil en pilot kunne være relativt omfattende mht. tjenestespekter.  Caset for å gi fullmakt til å hente resept som det ble jobbet med i konseptfasen av FuFinn-prosjektet er ikke så aktuelt på kort sikt, både fordi det er unødig avgrenset, og fordi dette krever involvering av Apotekerforeningen.
  • KS (Torbjørn Moen):
   • KS og kommunal sektor vil delta i alle tiltakene. Første aktivitet for KS må være være å få på plass representanter/deltakere i tiltakene, inkludert ansvarlig/kontaktperson for avklaringer og beslutninger på vegne av kommunal sektor. Samt få opp hvilke gjøremål knyttet til kommunale tjenester som kan være aktuelle for tilgangsstyring via FuFinn.
   • Vi mener vergemål vil kunne være aktuelt scope for en pilot, og vil gjerne komme med forslag til en eller flere tjenester i Oslo kommune som kan være aktuelle for en pilot i andre halvår.
  • DIFI (Helge Bang):
   • Ga status for arbeidet med maskinell tilgang til Advokatregisteret, og gikk gjennom foreløpig planverk for tiltaket.
 1. Bjørn Langfors gikk gjennom arkitekturskissen av som viser FuFinn-funksjonalitet.


Videre arbeid:

 • Den enkelte tiltakseier sikrer nødvendig forankring av videre arbeid både oppover og i bredden i egen virksomhet, og jobber nå på egen hånd med å planlegge eget tiltak. 
  BR/HELT-prosjektet kan kontaktes ved spørsmål, ev. bistand i planleggingsmøter e a.
 • KS/kommunal sektor 
  a) avklarer navngitte representanter/deltakere til tiltakene, inkludert ansvarlig/kontaktperson for avklaringer og beslutninger på vegne av kommunal sektor
  b) avklarer og får opp en "KS-godkjent liste" over hvilke gjøremål knyttet til kommunale tjenester som kan være aktuelle for tilgangsstyring via FuFinn
  c) får opp forslag til aktuelle tjenester i Oslo kommune eller andre steder som kan være aktuelle for en pilot, f eks ved bruk av verge
 • Bente Anda innkaller til en serie bilaterale planleggingsmøter mellom BR/HELT og den enkelte tiltakseier, med oppstart i februar. Planleggingsmøtene ferdigstilles i løpet av mars. Hensikten er å:
  • SKD/SRF: om og hvordan dagens info og løsning om vergemål og foreldreansvar kan overføres og tas i bruk, også i aktuelle piloter
  • helse: samkjørt utvikling og integrasjon med de 4 tiltakene, inkl. pilot mot helsenorge.no
  • KS/Oslo kommune: om og i så fall hvilke(n) kommunal tjeneste som skal kjøres som pilot på "digital tjeneste med støtte for representasjonsforhold"
  • konkretisere løsningsarkitektur (målbilde), for a) integrasjonen mellom register og sentral Fufinn-funksjonalitet, b) ønsker til generisk Fufinn-tjeneste for å gi fullmakt, og c) annet
  • avklare hvordan den enkelte etat skal involveres (som tiltakseier, ev. også som "vanlig interessent"), og få dette ned i en grov aktivitetetsplan for innsikts- og spesifikasjonsarbeid, gjerne med møtedatoer etc.
   Det skal tydeliggjøres hvilke aktiviteter som går på hhv. a, b og c i forrige kulepunkt (over). 
   Planverket skal omfatte alle planer og kan gjerne gå utover HELT sin prosjektperiode (gjelder trolig alle; ihvertfall vergemål, NAV og advokatregisteret)
  • avklare spesielle forhold og samarbeid med den enkelte virksomhet
 • Vidar Holmane innkaller til nytt koordineringsmøte i slutten av april.
  BR presenterer der forslag til "veikart for Fufinn-løsningen", basert på de avklaringer og det foreløpige planverket som er gjort i februar og mars.