2019-06-14 Fufinn informasjonsmodell - Møte med eHelse

Dato

Deltakere

Fra BR/Altinn

Fra Direktoratet for eHelse

  • Sven Christiansen
  • Thomas Grimeland
  • Jorid Heggelund

Agenda og diskusjon

Begrepsmodell

Altinn hadde sendt ut utkast til begrepsmodell for Fufinn med svarfrist den 14/6. Møtet startet med eHelses kommentarer til denne.

eHelse hadde følgende kommentarer til begrepsmodellen:

  • Scope/kontekst vises ikke i modellene og bør evnt. inkluderes
  • Kan modellene skille bedre på hva som er relevant for Altinn autorisasjon som PIP og som PDP
  • Kan modellene tydeligere vise hva det vil si at en bruker innehar en abstrakt rettighet og at rettigheten er instansiert til å gjelde konkrete ressurser (a la forholdet mellom å inneha en sertifisering, for eksempel som Java-utvikler, og hva den sertifisering medfører at du kan gjøre av oppgaver i en konkret jobbsituasjon).

Altinn lager en ny versjon av begrepsmodellen, men understreket også at det vil være  tjenesteeiers ansvar at ressursene som det gis tilgang til er ihht. vilkår for rettighetene


Informasjonsmodell

Grensesnitt fra eHelses samtykke- og fullmaktsdatabase til Altinn autorisasjon skal ihht. veikartet for Fufinn realiserers i løpet Q3 2019, og i løpet av Q4 skal det etter planen realiseres et grensesnitt den andre veien slik at eHelse kan innhente informasjon fra Altinn autorisasjon. eHelse har fått midler til utvikling av grensesnitt, og disse blir ikke nødvendigvis overført hvis denne utviklingen må utsettes. Det er derfor behov for å komme i gang med utvikling av integrasjonen.

Bjørn gikk gjennom denne presentasjonen om Altinn autorisasjons informasjonsmodell:

eHelse tar beskrivelsene der (spesielt foil 7) som utgangspunkt for utvikling. Bjørn understreket API'ene mellom autorisasjonskildene og Altinn autorisasjon i noen grad vi skreddersys for hver kilde.


En hovedutfordring er å få et granuleringsnivå på roller og ressurser som er forståelig for brukere. Det er derfor ønskelig å gruppere ressurser innenfor tjenesteområder som helse, bank etc. slik at rettigheter kan gis og etterspørres innenfor et slikt område. I Altinn autorisasjon kan dette håndteres med metadata.


Integrasjon

Det legges opp til at første versjon av integrasjonen blir et rent innsyn uten varsel om endring i informasjon

Altinn autorisasjon  vil kunne lagre at det finnes et representasjonsforhold knyttet til A og at det finnes et representasjonsforhold mellom A og B, men detaljer om representasjonsforholdet krever nytt oppslag.

40000 av 4,8 mill har et representasjonsforhold i eHelses database


Plan videre:

eHelse starter utviklingen og tar kontakt ved behov.

Fufinn-prosjektet vil forsøke å etablere bruksscenarier for informasjonen fra eHelse.